Blog
ponedjeljak, rujan 24, 2007
Fleksisigurnost ili prilagodljivost uz sigurnost - Flexicurity

Pišu: Dragutin Lesar (HNS) i Nikola Vuljanić (HNS)

Uvodna napomena: ispričavamo se zbog dužine teksta (5,4 kartice) ali tema je prevažna.
Svakako pročitajte zadnju rečenicu.

Hrvatsko gospodarstvo, htjeli mi to ili ne, integralni je dio globaliziranog svjetskog gospodarstva. Uz promjenu vlasničkih odnosa u Hrvatskoj, postavilo se složeno pitanje izgradnje tržišta rada i gospodarskih subjekata sposobnih odgovoriti izazovima današnjeg vremena. Prilagodljivost ili fleksibilnost radne snage u različitim oblicima, kao jedan od aspekata globalizacije, jedan je i od parametara koji, u najširem smislu te riječi, određuju položaj hrvatskog radništva. Hrvatske tvrtke prilagodljivost uglavnom primjenjuju tako što krše propise, pa je dobar dio radne snage u Hrvatskoj, iako zakoni govore drugačije, zaposlen na određeno vrijeme; radno vrijeme određuje se rigidnim propisima a radnici zaposleni na pola radnog vremena u stvarnosti rade i dulje od punog radnog vremena; radi se i nedjeljom i praznikom, iako propisi govore drugačije, i tome slično.

Fleksibilnost je, dakle, tu. Zemlje EU pokušavaju (uglavnom uspješno) uspostaviti ravnotežu između neminovnog (globalizacije i fleksibilnosti radne snage) i poželjnog (socijalne i radne sigurnosti radnika). Rezultat tih pokušaja je sustav fleksibilnosti uz sigurnost, koji objedinjuje oba cilja.

Činjenica je da u suvremenom svijetu ima malo, a bit će još manje radnih mjesta zajamčenih za cijeli radni vijek, kakva smo u drugoj polovici dvadesetog stoljeća smatrali samima po sebi razumljivim. U suvremenim uvjetima, takav je koncept neprimjenjiv a nema temelja ni u Ustavu. Naime, hrvatski Ustav jamči pravo na rad, a ne pravo na stalno radno mjesto. Koncept prilagodljivosti uz sigurnost trebao bi ostvariti to ustavno jamstvo. Pri tome treba imati na umu činjenicu da dobar dio danas atraktivnih zanimanja prije desetak godina nije ni postojao (a taj će se trend sigurno nastaviti), što neminovno uvjetuje potrebu za cjeloživotnim učenjem i onih koji sada rade, i onih koji će se u budućnosti zaposliti (riječ je o učenju a ne o obrazovanju, jer može se učiti i formalno i neformalno). S druge pak strane treba uzeti u obzir i činjenicu da je radna snaga u Hrvatskoj, iz mnoštva razloga, izuzetno slabo pokretljiva, i kad je riječ o teritorijalnoj pokretljivosti, ali i o profesionalnoj pokretljivosti. To će se morati mijenjati, ali odgovornost ne može ostati samo na radniku-pojedincu! Takve promjene, uz inovacije u organizaciji rada (fleksibilno radno vrijeme, rad kod kuće, različiti oblici zapošljavanja i sl.) sasvim će sigurno dovesti do potpuno nove situacije na tržištu rada, a time i u sveukupnim društvenim odnosima.

U proteklih 7 godina u Hrvatskoj su se donosile i provodile samo mjere za fleksibilizaciju tržišta rada. Sada je vrijeme i za mjere sigurnosti prava na rad.

Što je fleksisigurnost?

Ravnoteža potrebe za fleksibilnosti (prilagodljivosti) radne snage i socijalnom sigurnošću radnika.

Koji su ciljevi modela Fleksisigurnosti?
 1. Gubitak posla ne smije biti samo problem pojedinca već i društva.
 2. Povećana konkurentnost gospodarstva.
 3. Razina socijalne (radne) sigurnosti primjerena europskim trendovima i dostignutim pravima radnika u europskim zemljama.
 4. Izjednačavanje društvene važnosti konkurentnosti gospodarstva i sigurnosti zaposlenosti. Naglasak nije na zaštiti radnog mjesta nego na zaštiti ljudi i njihovog prava na rad.
 5. Razvoj znanosti i obrazovanja. Stimuliranje primjene znanstvenih inovacija u gospodarstvu.
 6. Kolektivni ugovori sektora, grana i djelatnosti moraju biti temelj utvrđivanja osobnih i kolektivnih prava zaposlenih. Promicanje kolektivnog pregovaranja trajna je zadaća socijalnih partnera, a nepoštivanje i kršenje kolektivnih ugovora postaje kazneno djelo.
Kojim se metodama model može uspostaviti?
 1. Promjene zakonodavstva koje naglašavaju ulogu socijalnih partnera u kreiranju prilagodljivosti uz sigurnost radnika.
 2. Promjene zakonodavstva u pogledu povećanja učinkovitosti sustava nadzora poštivanja stečenih i novoustanovljenih prava i obveza poslodavaca i radnika.
 3. Promjene zakonodavstva koje uključuju nove mehanizme kontrole i najoštrije sankcioniraju zapošljavanje na crno.
 4. Izgradnja sustava ciljanog cjeloživotnog učenja (što podrazumijeva formalno, neformalno i in-formalno učenje, početno – obrazovanje mladih i produženo – osposobljavanje odraslih...) u svrhu očuvanja sposobnosti zapošljavanja/samozapošljavanja, očuvanja postojećih radnih mjesta i/ili otvaranja novih. Sustav bi trebao biti u cijelosti financiran od strane države (riječ je o kombiniranom sustavu mjera). Kada se kaže „investiranje u znanje“, riječ je o investiranju i novca i vremena!
 5. Vraćanje i učvršćivanje državnog sustava stambene izgradnje sa ciljem poboljšanja mobilnosti radnika što uključuje i izgradnju stanova za najam.
 6. Organiziranje i financiranje sveobuhvatne mreže dječjih jaslica i vrtića, kako bi se omogućilo vraćanje mladih majki u proces rada, a bez udara na obitelj. (Riječ je zapravo o onome što se zove „društveni servisi“, a to treba obuhvatiti i ustanove za brigu o starima i sl.)
 7. Rad škola u jednoj smjeni, čime bi se olakšala pozicija roditelja, uzevši u obzir različita radna vremena ustanova i tvrtki.
Postoje li pravne norme u Europi o tom modelu?

Da, o modelu Fleksisigurnosti govore direktive Vijeća Europe:
91/383/EEC, 91/533/EEC, 93/194EC, 94/45/EC, 1997/81/EC, 1998/59/EC, 1999/70/EC, 2000/78/EC i 2001/86/EC

Koja tehnička rješenja stoje na raspolaganju državi za uspostavu modela?
 1. Osnivanje Fonda za zaposlenost s javnim ovlastima. Fond se osniva tripartitno (radnici, poslodavci, država) i partneri njime upravljaju ravnopravno.
 2. Uvažavanje i poticanje promjene strukture zanimanja u Hrvatskoj (od jednostavnijih prema složenima i tehnološki zahtjevnijima), stalnim proširenjem liste zanimanja i prilagođavanjem obrazovnog sustava.
 3. Uvažavanje činjenice da doživotno zanimanje i doživotno zapošljavanje u jednoj tvrtki više ne postoji (ili sve manje postoji) i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
 4. Poticanje poslodavaca (putem zakona i poreznog sustav) da prednost daju dugoročnim rješenjima (društveno i ekološki održivima) nad kratkoročnim profitom.
 5. Poreznu politiku države uključiti kao alat provođenja fleksibilnosti uz sigurnost – stimuliranje ulaganja u obrazovanje radnika, njihovo zbrinjavanje u slučaju otkaza, stambenu izgradnju i sl.
 6. Naglasak staviti na očuvanje radnih mjesta, gdje je god to moguće, a tek onda na pomoć i podršku otpuštenim radnicima.
 7. Bolje definirati obvezu poslodavca da u postupku otkaza surađuje s radničkim predstavnicima i službom za zapošljavanje. Definirati precizno razloge za davanje otkaza, kriterije za selekciju radnika koji se definiraju kao višak.
 8. Utvrditi prava nezaposlenih koji traže posao, način korištenja tih prava, kao i mjere traženja zaposlenja provoditi putem individualnih akcijskih planova, pojedinačno za svakog radnika koji ponovno traži posao.
 9. Utvrditi obvezu poslodavca u pogledu pomoći otpuštenim radnicima u traženju novog zaposlenja (ponovno u njegovoj tvrtki i u srodnim tvrtkama).
 10. Kombinirati naknadu za nezaposlenost s aktivnom politikom povećavanja mogućnosti za ponovno zapošljavanje i pomoći u traženju novog posla.
 11. Jasno definirati sheme naknade za nezaposlene i povezati ih s poštivanjem pravila programa ponovnog zapošljavanja. Isto tako jasno definirati sustav otpremnina za starije radnike i pomoći tijekom vremena dok ne steknu pravo na umirovljenje.
 12. Osnovati posebna poduzeća/agencije/urede za promicanje zapošljavanja, to jest sadašnji Zavod osposobiti za brzu i učinkovitu pomoć u ponovnom zapošljavanju.
 13. Oblikovati i provesti mjere za posebno ugrožene skupine otpuštenih radnika – radnici preko 50 godina, radnici bez kvalifikacija i niskokvalificirani radnici, radnici u manjim poduzećima koja nemaju programe zbrinjavanja, radnici otpušteni iz poduzeća u financijskim poteškoćama i poduzeća u stečaju.
 14. Preispitivanje sveukupnog radnog zakonodavstva i učinkovitosti njegove primjene.
 15. Osnivanje specijaliziranih radnih sudova koji bi pratili eventualne negativne pojave tijekom brže fleksibilizacije tržišta rada.
 16. Utvrditi načine nadzora službe za zapošljavanje i inspekcije nad otkazima.
 17. Osmisliti i provesti mjere za ponovno uključivanje starije populacije u proces rada, prije svega zbog demografske slike Hrvatske, ali i zbog socijalnih razloga.
I na kraju:
 1. Globalizacija nije ni pozitivna ni negativna. Ona je prisutna i neizbježna, a njen karakter u određenom društvu ovisi o mehanizmima koje to društvo primjenjuje u svojoj prilagodbi.
 2. Ideja fleksibilnosti uz sigurnost nije zamrznuti postojeća radna mjesta i na svaki ih način sačuvati, već stvoriti okolnosti i mehanizme kojima bi se očuvalo pravo na rad svakog radno sposobnog građana, otvaranjem novih radnih mjesta u skladu s potrebama gospodarskog razvoja.
 3. Fleksibilnost radne snage uključuje
  a) fleksibilnost vremena (fleksibilno dnevno radno vrijeme, tjedno radno vrijeme, mjesečno i godišnje radno vrijeme), utvrđeno prije svega sustavom kolektivnog ugovaranja
  b) fleksibilnost zaposlenja (puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme kao pravilo, a kao izuzetak, nepuno radno vrijeme, privremeno zapošljavanje, povremeno zapošljavanje, zapošljavanje na projektima, zapošljavanje uz učenje i obrazovanje, sezonsko zapošljavanje i dr.),
  c) fleksibilnost plaća (utvrditi ju pregovorima, a uključuje osnovnu plaću, stimulacije za rezultate i druge naknade – povlaštene dionice i sl., participaciju radnika u financijskoj dobiti poduzeća),
  d) fleksibilnost organizacije (širom obrazovanošću omogućiti radnicima da rade na više radnih mjesta unutar tvrtke, utvrditi sustav napredovanja i njegove kriterije i sl.)
 4. Tvrtke se moraju ponašati društveno odgovorno. Ako menadžment ne vidi dugoročne razloge za takvo ponašanje, društvena se odgovornost mora osigurati intervencijom države.


Ukoliko ste imali živaca pročitati sve, vaša razmišljanja, pitanja, prijedlozi i kritike dobro su nam došle.
nikolavuljanic @ 18:30 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
Laburisti.com
Hrvatski laburisti - Stranka rada
Brojač posjeta
31930
Index.hr
Nema zapisa.